Search
27 มกราคม 2558 ..:: หน้าหลัก ::..   เข้าสู่ระบบ

 การใช้โปรแกรม State   e- Mail : higstate@gmail.com  งานนโยบาย : 02-590-1577 งานโปรแกรม02-590-1579 
 3.ติดต่อเรา Minimize
1.การจัดสรรงบประมาณรายหัวกรณีผู้ป่วยนอก การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (OP,PP) ปีงบประมาณ 2557  โทร : 02-590-1577
2.การตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (E-Claim) ส่วนกลาง   โทร : 02-590-1577  
3.การตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง  กองทุนโรคไตวาย     กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อHIV    และผู้ป่วยวัณโรค    เบิกผ่าน กลุ่มประกัน. 

  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน