Search
2 เมษายน 2558 ..:: หน้าหลัก ::..   เข้าสู่ระบบ

 การใช้โปรแกรม State   e- Mail : higstate@gmail.com  งานนโยบาย : 02-590-1577 งานโปรแกรม02-590-1579 
 3.ติดต่อเรา Minimize
1.การจัดสรรงบประมาณรายหัวกรณีผู้ป่วยนอก การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (OP,PP) ปีงบประมาณ 2557  โทร : 02-590-1577
2.การตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (E-Claim) ส่วนกลาง   โทร : 02-590-1577  
3.การตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง  กองทุนโรคไตวาย     กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อHIV    และผู้ป่วยวัณโรค    เบิกผ่าน กลุ่มประกัน. 
4.คู่มือการเบิกจ่ายค่าบริการกลุ่ม ARV

  
 6.ข่าวประชาสัมพันธ์ Minimize
จำนวนขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - 3 มีนาคม 2558
ข้อมูลขึ้นทะเบียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ได้รับการยืนยันจากกรมการปกครอง จำหน่ายและเสียชีวิต  

ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิรายใหม่ - 12 กุมภาพันธ์ 2558
  บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่สำรวจพบใหม่และกลุ่มปลดสิทธิออกจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขอใหส่งหลักฐาน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเล่มต่างด้าว(ขอสีเล่มด้วย) เพื่อตรวจสอบ ในการดำเนินการบุคคลที่ยังไม่ได้รัการยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครองต้องใช้เวลาในการประสานงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลให้ซื้อประกันสุขภาพ ตามหนังสือ สธ0209.01/ว432 ลว. 16 กรกฎาคม 2557 

การขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม - 3 กุมภาพันธ์ 2558
 เรื่อง การขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยในที่ได้รับการชดเชยน้อยกว่า 9,600 บาท ต่อ AdjRW ดูรายละเอียด แบบฟอร์มรายโรงพยาบาล แบบฟอร์มรายบุคคล 

การบริหารงบประมาณ - 28 มกราคม 2558

 UpDate 21/11/2014

    การบริหารงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2558 ปรับจากปีงบประมาณ 2557 คือ การจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน ทุกกรณีอยู่ที่กองทุนกลาง (กลุ่มประกัน) รายละเอียด และการจัดสรร จะแจ้งเป็นหนังสือต่อไป

 

ปรับปรุงโปรแกมดังต่อไปนี้ UpDate 2/2/2014 - 16 มีนาคม 2557

PowerPoint ข้อมูลประชุมที่ เชียงใหม่ State Download ที่นี่

 


  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน