Search
23 กันยายน 2562 ..:: ข้อมูลเลข13หลัก ::..   เข้าสู่ระบบ


กองทุนประกันสุขภาพบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 ข้อมูลเลข 13 หลัก Minimize
  เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนของกลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วยบุคคล

๑) กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีรับรองสถานะให้อาศัยอยู่ถาวร ได้แก่

    ๑.๑ ผู้ที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคลเป็นเลข ๓ และ ๔ ที่เข้าเมืองโดยชอบได้สิทธิ
อาศัยถาวร ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเภททะเบียนราษฎร ท.ร.๑๔

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

    ๑. บัตรประจำตัวบุคคลขึ้นต้นด้วยเลข ๓ เป็นบุคคลที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวซึ่งมีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527

๒. บัตรประจำตัวบุคคลเป็นเลข ๔ เป็นบุคคลที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและได้มีการย้ายเข้า

ในทะเบียนบ้านขณะยังไม่มีเลขประจำตัว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -  31 พฤษภาคม  2527

              ๓. บุคคลเลข ๓ และเลข ๔ ต้องมีหลักฐานซึ่งระบุว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวประเภทไร้สัญชาติ (นอกโควต้า) ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ หรือมีสัญชาติระบุว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์

              ๑.๒ กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคลเป็นเลข ๕ และ ๘ เป็นคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านและได้รับอนุมัติให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

              ๑. บัตรประจำตัวบุคคลเป็นเลข ๕ เป็นบุคคลที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 22 มีนาคม 2535

              ๒. บัตรประจำตัวบุคคลเป็นเลข ๘ เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และไม่มี สัญชาติไทย

                 ๓. บุคคลเลข ๕ และเลข ๘ ต้องมีหลักฐานซึ่งระบุว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวประเภทไร้สัญชาติ (นอกโควต้า) ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ หรือมีสัญชาติระบุว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ หรือเป็นบุคคลที่เคยมีเลขประจำตัวเดิมเป็นเลขขึ้นต้นด้วย ๖ และหลักที่ ๖ กับ ๗ เป็น ๕๐ – ๗๒ หรือเลขขึ้นต้นด้วย ๖ หลักที่ ๖ กับ ๗ เป็น ๐๐ สัญชาติลาวภูเขาอพยพ

๒) กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ปัญหา

              ๒.๑ กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวและมีการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม เพื่อรอการกำหนดสถานะ

                     ๒.๑.๑ กลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๖ มีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว ประเภททะเบียนราษฎร์ ท.ร.๑๓

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน  

บุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 6 หลักที่ 6 กับ 7 ต้องเป็นเลข    50 – ๗๒

                    ๒.๑.๒ กลุ่มบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๗ มีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว ประเภททะเบียนราษฎร ท.ร.๑๓

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

บุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๗ เฉพาะที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วย ๖ หลักที่ ๖ กับ ๗ เป็นเลข ๕๐ – ๗๒ หรือบิดามารดาเป็นบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ เลขประจำตัวขึ้นด้วย ๐ หลักที่ ๖ กับ ๗ เป็น ๘๙ 

 

              ๒.๒ กลุ่มที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

                   เป็นบุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข ๐ หลักที่ ๖ และ ๗ เป็น ๘๙ ประเภททะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ก ในกลุ่ม ดังนี้

                     ๑) กลุ่มเด็กนักเรียนประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและจบการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นกลุ่มที่ ๒ ของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีเลขประจำตัวขึ้นด้วย ๐

                              ๒) กลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า เป็นกลุ่มที่ ๓ ของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีเลขประจำตัวขึ้นด้วย ๐

                     ๓) กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ เป็นกลุ่มที่ ๔ ของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีเลขประจำตัวขึ้นด้วย ๐

         

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วยบุคคล

       ๑) กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแก้ปัญหา

           ๑.๑ กลุ่มที่ได้รับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย

                     ๑.๑.๑ กลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ที่มีหรือไม่มีความเกี่ยวพันกับผู้ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกสำรวจ เป็นกลุ่มที่ ๑ ของยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล มีเลขประจำตัวขึ้นด้วย ๐ ประเภททะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ก 

                   เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๐ หลักที่ ๖ กับ ๗ เป็นเลข ๘๙

                     ๑.๑.๒ กลุ่มบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ประเภททะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ก 

                   เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๐ หลักที่ ๖ กับ ๗ เป็นเลข ๘๙ หรือ ๐๐
โดยเป็นบุตรของบุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๐ หลักที่ ๖ กับ ๗ เป็นเลข ๘๙

๒) บุคคลกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยอ้างว่าเป็นคนที่ตกหล่นจากการจัดทำทะเบียนราษฎร แต่พยานหลักฐานยังไม่อาจทำให้นายทะเบียนเชื่อได้ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นกลุ่มที่รอการพิสูจน์สัญชาติ เช่น บุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษาฯ

                        เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย ๐ หลักที่ ๖ กับ ๗ เป็นเลข ๘๙ หรือ ๐๐  ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ ข และมีการรับรองว่าเป็นรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 

 

 

 

 

                                                    ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

กลุ่มงานทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

 


  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน