Search
21 กันยายน 2563 ..::   ? ข้อมูลแจ้งผลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์1 ::..   เข้าสู่ระบบ


กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 แจ้งผลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ2561 Minimize
การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข แจ้งเมื่อ - 15 กรกฎาคม 2562

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปิดงวด ปีงบประมาณ 2561

หนังสือแจ้งจัดสรร เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

1. จัดสรรให้หน่วยบริการตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี - ดาวน์โหลด
2. เงินเหลือจากข้อ 1 จัดสรรดังนี้
    - จัดสรรเพิ่มเติมเฉลี่ยให้คนที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดสรรต่อโดยคำนึงถึงผลงานบริการหรือตามจำนวนผู้มีสิทธิในแต่ละโรงพยาบาล - ดาวน์โหลด
    2.1 จัดสรรให้หน่วยบริการที่มีส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บและส่วนที่ได้รับการจ่ายชดเชยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ในอัตราร้อยละ 100 จำนวน จำนวน 34 แห่ง - ดาวน์โหลด
    2.2 จัดสรรให้หน่วยบริการที่มีผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียน 1-1000 คน จำนวน 762 แห่ง แห่งละ 31,593.74 - ดาวน์โหลด

แจ้งโอนเงิน (12 ก.ค.2562)

1. หนังสือแจ้งโอนเงินให้หน่วยบริการตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี - ดาวน์โหลด
    รายละเอียด :  ดาวน์โหลด (Excel)
2. หนังสือแจ้งโอนเพิ่มเติมเฉลี่ยให้คนที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดสรรต่อโดยคำนึงถึงผลงานบริการหรือตามจำนวนผู้มีสิทธิในแต่ละโรงพยาบาล

    -  ดาวน์โหลดหนังสือ
    -  รายละเอียด
    2.1 หนังสือแจ้งโอน ให้หน่วยบริการที่มีส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บและส่วนที่ได้รับการจ่ายชดเชยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ในอัตราร้อยละ 100 จำนวน จำนวน 34 แห่ง 
- ดาวน์โหลดหนังสือ
- รายละเอียด
    2.2 หนังสือแจ้งโอน
จัดสรรให้หน่วยบริการที่มีผู้มีสิทธิที่ขึ้นทะเบียน 1-1000 คน จำนวน 762 แห่ง แห่งละ 31,593.74
- ดาวน์โหลดหนังสือ / กรณีเช็ค - รายละเอียด

 

แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ส่วนที่ยังไม่ได้รับการชดเชยปี2561 (ส่งไม่ตรงปีงบประมาณ) - 5 มิถุนายน 2562
2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562 - PDF : ดาวน์โหลด (โอน 24 มิ.ย. 62) 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ส่วนที่ยังไม่ได้รับการชดเชยปี2561 - 1 มีนาคม 2562

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ส่วนที่ยังไม่ได้ชดเชยปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด (โอน 18 เม.ย.62)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ส่วนที่ยังไม่ได้ชดเชยปีงบประมาณ 2561 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 18 เม.ย.62)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนกันยายน 2561 - 19 ตุลาคม 2561

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด (โอน 22 พ.ย.61)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 22 พ.ย.61)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนสิงหาคม 2561 - 2 ตุลาคม 2561

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด (โอนเงินวันที่ 5 พ.ย.2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2561 กรณีเช็ค - ดาวน์โหลด (เช็ควันที่ พ.ย.2561)

 

แจ้งการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขปิดงวด - 28 กันยายน 2561

แจ้งการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขปิดงวด(ไตรมาส 1-2) ปีงบประมาณ 2561
1. แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณด้านสาธารณสุขปิดงวด (ไตรมาส 1-2) ปีงบประมาณ 2561
         หนังสือแจ้งการจัดสรร  (เรียน นพ.สสจ.)
        หนังสือแจ้งการจัดสรร  (เรียน ผอ.รพ.)
         แจ้งการจัดสรรสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (32.1412/คน)
         แจ้งการจัดสรรสำหรับหน่วยบริการ (74.9962/คน)
- กรณีหน่วยบริการที่มีส่วนต่างของค่ารักษาที่เรียกเก็บและส่วนที่ได้รับการจ่ายชดเชยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRG) - ดาวน์โหลด
- กรณีหน่วยบริการมีจำนวนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ที่ขึ้นทะเบียน 1 - 1000 คน - ดาวน์โหลด
2. แจ้งการโอนเงินงบประมาณด้านสาธารณสุขปิดงวด (ไตรมาส 1-2) ปีงบประมาณ 2561
หนังสือแจ้งโอนเงิน (เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพ.)
แจ้งโอนเงินสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (โอนเงินวันที่ 13 ก.ย.2561)
แจ้งโอนเงินสำหรับหน่วยบริการ กรณีเช็ค (โอนเงินวันที่ 27 ก.ย.2561)
แจ้งโอนเงินสำหรับหน่วยบริการ (โอนเงินวันที่ 13 ก.ย.2561)

- กรณีหน่วยบริการที่มีส่วนต่างของค่ารักษาที่เรียกเก็บและส่วนที่ได้รับการจ่ายชดเชยของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRG) ดาวน์โหลด

- กรณีหน่วยบริการมีจำนวนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ที่ขึ้นทะเบียน 1 - 1000 คน - ดาวน์โหลด

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนกรกฎาคม 2561 - 17 กันยายน 2561

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด (โอนเงินวันที่ 8 ต.ค.2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561 กรณีเช็ค - ดาวน์โหลด (เช็ควันที่ 8 ต.ค. 2561)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมิถุนายน 2561 - 6 กันยายน 2561

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด (โอนเงินวันที่ 8 ต.ค. 2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2561 กรณีเช็ค - ดาวน์โหลด (เช็ควันที่ 8 ต.ค.2561)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนพฤษภาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2561

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด (โอนเงินวันที่ 7 ก.ย.2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 กรณีเช็ค - ดาวน์โหลด (เช็ควันที่ 7 ก.ย.2561)

 

1.แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนเมษายน 2561 - 8 สิงหาคม 2561

2.แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด (โอนเงินวันที่ 29 ส.ค.2561)

3.แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2561 (กรณีเป็นเช็ค) - ดาวน์โหลด (เช็ควันที่ 29 ส.ค.2561)

 

1.แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมีนาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด (โอนเงินวันที่ 6 ก.ย.2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561 (กรณีเป็นเช็ค) ดาวน์โหลด (เช็ควันที่ 6 ก.ย.2561)

 

1.แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - 15 มิถุนายน 2561

** การแจ้งผลการตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ** ดาวน์โหลด


2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 (กรณีเป็นเช็ค)  ดาวน์โหลด ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561


1.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ,รพช. 83.ปางมะผ้า,รพช.
165.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.

2.กระทุ่มแบน,รพช.
84.ป่าซาง,รพช.
166.สมเด็จพระญาณสังวร,รพช.

3.กระบุรี,รพช.
85.ป่าตอง(กระทู้เก่า)รพช. 167.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,รพ.
4.กะเปอร์,รพช.
86.ปาย,รพช.
168.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง,รพช.

5.กาฬสินธุ์,รพช. 87.แปลงยาว,รพช.
169.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ,รพช.

6.กำแพงเพชร,รพท.
88.ฝาง,รพช.
170.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙,รพช.

7.กำแพงแสน,รพช.
89.พญาเม็งราย,รพช.
171.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17,รพท.

8.กุยบุรี,รพช. 90.พบพระ,รพช.
172.สมุทรปราการ,รพท.

9.เกาะกูด,รพช.
91.พระจอมเกล้า,รพท.
173.สรรพสิทธิประสงค์,รพศ.

10.เกาะช้าง,รพช.
92.พระนั่งเกล้า,รพท.
174.สวนปรุง,รพ.

11.แก่งกระจาน,รพช.
93.พระปกเกล้า,รพศ.
175.สวนผึ้ง,รพช.

12.แกลง,รพช.
94.พระพุทธบาท,รพท.
176.สองแคว,รพช.

13.ขลุง,รพช
95.พระศรีมหาโพธิ์,รพ
177.สอยดาว,รพช.

14.ขอนแก่น
96.พร้าว,รพช.
178.สะเดา,รพช.

15.ขุนยวม,รพช.
97.พลับพลาชัย,รพช. 179.สะเมิง,รพช.
16.เขมราฐ,รพช.
98.พหลพลพยุหเสนา,รพท.
180.สังขละบุรี,รพช.

17.เขาค้อ,รพช.
99.พะเยา,รพท.
181.สังคม,รพช.

18.เขาย้อย,รพช.
100.พัทลุง,รพท.
182.สันกําแพง,รพช.

19.โขงเจียม,รพช.
101.พาน,รพช.
183.สันทราย,รพช.

20.คลองใหญ่,รพช.
102.พิจิตร,รพท.
184.สันป่าตอง,รพช.

21.จอมทอง,รพช. 103.พิบูลมังสาหาร,รพช.
185.สามชุก,รพช.

22.จุฬาลงกรณ์,รพ. 104.พุทธชินราช,รพศ.
186.สามพราน,รพช.

23.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน,รพช.
105.เพชรบูรณ์,รพท.
187.สามร้อยยอด,รพช.

24.เจ้าพระยายมราช,รพศ.
106.แพร่,รพท.
188.สารภี,รพช.

25.ชลบุรี,รพศ.
107.โพธาราม,รพท. 189.สุขสำราญ,รพช.

26.ชลประทาน,รพท.
108.โพธิ์ไทร,รพช.
190.สุราษฎร์ธานี,รพศ.

27.ชัยภูมิ,รพท.
109.โพนพิสัย,รพช.
191.เสลภูมิ,รพช.
28.ชานุมาน,รพช.
110.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.มหาวิทยาลัย
192.หนองคาย,รพท.

29.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,รพท.
111.มหาราชนครศรีธรรมราช,รพศ.
193.หล่มสัก,รพช.
30.เชียงคาน,รพช.
112.มะการักษ์,รพท.
194.หลวงพ่อเปิ่น,รพช.
31.เชียงคํา,รพท.
113.แม่จัน,รพช.
195.ห้วยกระเจา,รพช.

32.เชียงดาว,รพช.
114.แม่แตง,รพช.
196.หางดง,รพช.

33.เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.
115.แม่ทา,รพช.
197.หาดใหญ่,รพศ.

34.เชียงแสน,รพช.
116.แม่ฟ้าหลวง,รพช.
198.แหลมสิงห์,รพช.

35.ไชยปราการ,รพช.
117.แม่ระมาด,รพช.
199.อรัญประเทศ,รพช.

36.ดอกคําใต้,รพช.
118.แม่ลาน้อย,รพช.
200.อำนาจเจริญ,รพท.

37.ดอนตูม,รพช.
119.แม่วาง,รพช.
201.อุดรธานี,รพศ.

38.ดอยสะเก็ด,รพช.
120.แม่สรวย,รพช.
202.อุตรดิตถ์,รพศ.

39.ดอยหลวง,รพช.
121.แม่สอด,รพท.
203.อุ้มผาง,รพช.

40.ด่านมะขามเตี้ย,รพช.
122.แม่สะเรียง,รพช.
204.อู่ทอง,รพช.

41.ดําเนินสะดวก,รพท.
123.แม่สาย,รพช.


42.ตระการพืชผล,รพช.
124.แม่ออน,รพช.


43.ตรัง,รพศ.
125.แม่อาย,รพช.


44.ตราด,รพท.
126.ยะลา,รพศ.


45.ตำรวจ,รพ. 127.ร้องกวาง,รพช.


46.ทองผาภูมิ,รพช.
128.ระนอง,รพท.


47.ทับสะแก,รพช.
129.ระยอง,รพศ.


48.ท่ากระดาน,รพช.
130.ราชบุรี,รพศ.


49.ท่าแซะ,รพช.
131.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

50.ท่าลี่,รพช.
132.ละงู,รพช.

51.ท่าสองยาง,รพช.
133.ลําปาง,รพศ.


52.ท่าอุเทน,รพช.
134.ลําพูน,รพท.


53.ทุ่งช้าง,รพช.
135.ลี้,รพช.


54.ทุ่งใหญ่,รพช. 136.เลย,รพท.


55.ไทรโยค,รพช.
137.เลิดสิน รพ.


56.นครปฐม,รพศ.
138.วังโป่ง,รพช.

57.นครพิงค์,รพท.
139.วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล


58.นพรัตนราชธานี รพ.
140.เวชศาสตร์เขตร้อน

59.นางรอง,รพช.
141.เวียงแก่น,รพช.


60.นาจะหลวย,รพช. 142.เวียงเชียงรุ้ง,รพช.


61.นาตาล,รพช.
143.เวียงป่าเป้า,รพช.


62.น่าน,รพท.
144.เวียงสา,รพช.


63.บ่อพลอย,รพช.
145.เวียงแหง,รพช.


64.บ่อไร่,รพช.
146.ศรีเชียงใหม่,รพช.


65.บางกรวย,รพช.
147.ศรีธัญญา,รพ


66.บางบัวทอง,รพช. 148.ศรีนครินทร์


67.บางละมุง,รพช. 149.ศรีสังวาลย์ ,รพท.


68.บางสะพาน,รพช.
150.ศิริราช.โรงพยาบาล


69.บางสะพานน้อย,รพช.
151.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์,รพช.


70.บางใหญ่,รพช. 152.ศูนย์มะเร็ง ชลุบรี


71.บ้านด่านลานหอย,รพช. 153.ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี


72.บ้านบึง,รพช. 154.ศูนย์มะเร็ง ลําปาง


73.บ้านโป่ง,รพช.
155.ศูนย์มะเร็งอุดรธานี


74.บ้านโพธิ์,รพช.
156.สกลนคร,รพท.


75.บุณฑริก,รพช.
157.สงขลานครินทร์


76.บุรีรัมย์,รพศ.
158.สตึก,รพช.


77.เบตง,รพท.
159.สตูล,รพท.

78.ประจวบคีรีขันธ์,รพท.
160.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


79.ปากเกร็ด,รพช.
161สถาบันบําราศนราดูร


80.ปากชม,รพช.
162.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


81.ปากช่องนานา,รพช.
163.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


82.ปากท่อ,รพช.
164.สบเมย,รพช.1.แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมกราคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561

** การแจ้งผลการตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประจำเดือนมกราคม (ไม่ได้แจ้งควบคู่กับรายละเอียดผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์) ** ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด (07 มิถุนายน 2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 (กรณีเป็นเช็ค)  ดาวน์โหลด (07 มิถุนายน 2561)

1.แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมกราคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561

** การแจ้งผลการตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประจำเดือนมกราคม (ไม่ได้แจ้งควบคู่กับรายละเอียดผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์) ** ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด (07 มิถุนายน 2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 (กรณีเป็นเช็ค)  ดาวน์โหลด (07 มิถุนายน 2561)

 

1.แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมกราคม 2561 - 8 พฤษภาคม 2561

** การแจ้งผลการตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประจำเดือนมกราคม (ไม่ได้แจ้งควบคู่กับรายละเอียดผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์) ** ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด (07 มิถุนายน 2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 (กรณีเป็นเช็ค)  ดาวน์โหลด (07 มิถุนายน 2561)

1.กบินทร์บุรี,รพช. 83.ปากเกร็ด,รพช. 165.สมเด็จพระญาณสังวร,รพช.

2.กระทุ่มแบน,รพช.
84.ปากชม,รพช.
166.สมเด็จพระปิยะมหาราช,รพช.

3.กระบี่,รพท.
85.ปากช่องนานา,รพช. 167.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง,รพช.

4.กะเปอร์,รพช.
86.ปางมะผ้า,รพช.
168.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ,รพช.

5.กำแพงเพชร,รพท.
87.ป่าซาง,รพช.
169.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ,รพช.

6.กำแพงแสน,รพช.
88.ปาย,รพช.
170.สมเด็จพระยุพราชปัว,รพช.

7.เกาะช้าง,รพช.
89.ฝาง,รพช.
171.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า,รพช.
8.แก่งกระจาน,รพช.
90.พบพระ,รพช.
172.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙,รพช.
9.ขอนแก่น 91.พระจอมเกล้า,รพท.
173.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17,รพท.
10.ขุนยวม,รพช.
92.พระนั่งเกล้า,รพท.
174.สมุทรปราการ,รพท.
11.เขมราฐ,รพช.
93.พระปกเกล้า,รพศ.
175.สมุทรสาคร,รพท.
12.เขาค้อ,รพช.
94.พระพุทธบาท,รพท. 176.สรรพสิทธิประสงค์,รพศ.
13.เขาย้อย,รพช.
95.พระศรีมหาโพธิ์,รพ
177.สวนปรุง,รพ
14.เขาสมิง,รพช.
96.พร้าว,รพช.
178.สวนผึ้ง,รพช.
15.โขงเจียม,รพช.
97.พหลพลพยุหเสนา,รพท.
179.สวรรค์ประชารักษ์,รพศ.
16.คลองขลุง,รพช.
98.พะเยา,รพท.
180.สอง,รพช.
17.คลองใหญ่,รพช.
99.พังโคน,รพช.
181.สองแคว,รพช.
18.จอมทอง,รพช.
100.พังงา,รพท.
182.สอยดาว,รพช.
19.จุฬาลงกรณ์,รพ.
101.พัทลุง,รพท.
183.สะเดา,รพช.
20.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน,รพช.
102.พิจิตร,รพท.
184.สังขละบุรี,รพช.
21.เจ้าพระยายมราช,รพศ.
103.พิบูลมังสาหาร,รพช.
185.สังคม,รพช.
22.ชลบุรี,รพศ. 104.พุทธโสธร,รพท.
186.สันกําแพง,รพช.
23.ชลประทาน,รพท.
105.เพชรบูรณ์,รพท.
187.สันทราย,รพช.
24.ชาติตระการ,รพช. 106.แพร่,รพท.
188.สันป่าตอง,รพช.
25.ชานุมาน,รพช. 107.โพธาราม,รพท.
189.สามร้อยยอด,รพช.
26.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,รพท. 108.โพธิ์ไทร,รพช.
190.สารภี,รพช.
27.เชียงคาน,รพช.
109.โพนพิสัย,รพช.
191.สิงห์บุรี,รพท.
28.เชียงคํา,รพท. 110.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.มหาวิทยาลัย 192.สุโขทัย ,รพท.
29.เชียงดาว,รพช.
111.มหาราชนครราชสีมา,รพศ.
193.สุราษฎร์ธานี,รพศ.
30.เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.
112.มะการักษ์,รพท.
194.สูงเนิน,รพช.
31.เชียงแสน,รพช.
113.เมืองปาน ,รพช. 195.เสลภูมิ,รพช.
32.ไชยปราการ,รพช.
114.แม่จัน,รพช.
196.หนองคาย,รพท.
33.ดอยสะเก็ด,รพช. 115.แม่แตง,รพช.
197.หนองบัว,รพช.
34.ดอยหลวง,รพช.
116.แม่ทา,รพช.
198.หล่มสัก,รพช.
35.ดอยหล่อ,รพช.
117.แม่ฟ้าหลวง,รพช.
199.หว้านใหญ่,รพช.
36.ด่านมะขามเตี้ย,รพช.
118.แม่ระมาด,รพช.
200.หัวหิน,รพท.
37.ดําเนินสะดวก,รพท.
119.แม่ลาน้อย,รพช.
201.หางดง,รพช.
38.ตรัง,รพศ.
120.แม่ลาว,รพช.
202.แหลมงอบ,รพช.
39.ตาพระยา,รพช.
121.แม่วาง,รพช.
203.แหลมสิงห์,รพช.
40.ทองผาภูมิ,รพช.
122.แม่สรวย,รพช.
204.อรัญประเทศ,รพช.
41.ทับสะแก,รพช.
123.แม่สอด,รพท. 205.อำนาจเจริญ,รพท.
42.ท่ากระดาน,รพช.
124.แม่สะเรียง,รพช.
206.อุดรธานี,รพศ.
43.ท่าแซะ,รพช.
125.แม่สาย,รพช.
207.อุตรดิตถ์,รพศ.
44.ท่าลี่,รพช. 126.แม่อาย,รพช.
208.อุ้มผาง,รพช.
45.ท่าสองยาง,รพช.
127.ยโสธร,รพท.
209.อู่ทอง,รพช.
46.ทุ่งช้าง,รพช.
128.ยะลา,รพศ.

47.เทิง,รพช.
129.ยะหริ่ง,รพช.


48.ไทรน้อย,รพช.
130.ร้องกวาง,รพช.


49.ไทรโยค,รพช.
131.ระยอง,รพศ.


50.ธัญบุรี,รพช.
132.ราชบุรี,รพศ.


51.นครปฐม,รพศ.
133.ราชวิถี


52.นครพนม,รพท.
134.ลําปาง,รพศ.


53.นครพิงค์,รพท.
135.ลําพูน,รพท.


54.นพรัตนราชธานี รพ.
136.ลี้,รพช.


55.นาจะหลวย,รพช.
137.เลย,รพท.


56.นาตาล,รพช.
138.เลิดสิน รพ.


57.น่าน,รพท.
139.วังชิ้น,รพช.

58.น้ำปาด,รพช.
140.วัดญาณสังวราราม,รพช.


59.บ่อพลอย,รพช.
141.เวียงแก่น,รพช.


60.บ่อไร่,รพช.
142.เวียงป่าเป้า,รพช.


61.บางกรวย,รพช. 143.เวียงสา,รพช.

62.บางกล่ำ,รพช.
144.เวียงแหง,รพช.


63.บางจาก,รพช.
145.ศรีเชียงใหม่,รพช.


64.บางบัวทอง,รพช.
146.ศรีธัญญา,รพ


65.บางพลี,รพช.
147.ศรีนครินทร์


66.บางละมุง,รพช. 148.ศรีสะเกษ,รพช.


67.บางสะพาน,รพช.
149.ศรีสังวาลย์ ,รพท.


68.บางสะพานน้อย,รพช.
150.ศิริราช.โรงพยาบาล


69.บ้านโคก,รพช.
151.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์,รพช.


70.บ้านฉาง,รพช.
152.ศูนย์มะเร็ง ชลุบรี


71.บ้านธิ,รพช.
153.ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี


72.บ้านโป่ง,รพช.
154.ศูนย์มะเร็ง ลําปาง


73.บ้านแพง,รพช.
155.ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี


74.บ้านหมอ,รพช.
156.สกลนคร,รพท.


75.บึงกาฬ,รพช. 157.สงขลานครินทร์


76.บุณฑริก,รพช. 158.สตึก,รพช.


77.เบตง,รพท.
159.สตูล,รพช.


78.ปง,รพช.
160.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์


79.ปทุมธานี,รพท. 161.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

80.ประจวบคีรีขันธ์,รพท. 162.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

81.ปลายพระยา,รพช. 163.สบเมย,รพช.

82.ปะเหลียน,รพช. 164.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.

 

1.แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1) - 7 พฤษภาคม 2561


2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด (23 พฤษภาคม 2561)

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 (กรณีเป็นเช็ค)  ดาวน์โหลด (23 พฤษภาคม 2561)

๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ,รพช. บางมูลนาก,รพช. ยะลา,รพศ.
สังคม,รพช.
กระทุ่มแบน,รพช.
บางละมุง,รพช.
ยะหริ่ง,รพช.
สัตหีบ,รพช.
กระบี่,รพท.
บางสะพาน,รพช.
ร้องกวาง,รพช.
สันกําแพง,รพช.
กระบุรี,รพช.
บางสะพานน้อย,รพช.
ร้อยเอ็ด,รพท.
สันติสุข,รพช.
กะเปอร์,รพช.
บ้านค่าย,รพช.
ระนอง,รพท.
สันทราย,รพช.
กันทรลักษ์,รพช.
บ้านโคก,รพช.
ระยอง,รพศ.
สันป่าตอง,รพช.
กันทรวิชัย,รพช.
บ้านฉาง,รพช.
ราชบุรี,รพศ.
สามชุก,รพช.
กำแพงแสน,รพช.
บ้านธิ,รพช.
ราชวิถี
สามพราน,รพช.
กำแพงเพชร,รพท. บ้านโป่ง,รพช.
รามาธิบดี รพ.
สามร้อยยอด,รพช.
เกาะกูด,รพช.
บ้านแพง,รพช.
โรงพยาบาลบ้านคา สารภี,รพช.
เกาะช้าง,รพช.
บ้านโพธิ์,รพช.
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สิงห์บุรี,รพท.
เกาะพงัน,รพช.
บ้านหมอ,รพช. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่10 สิชล,รพช.
แก่งกระจาน,รพช.
บึงกาฬ,รพช.
ละอุ่น,รพช.
สุขสำราญ,รพช.
แกลง,รพช.
บึงโขงหลง,รพช.
ลําปลายมาศ,รพช.
สุโขทัย ,รพท.
ขลุง,รพช
บุณฑริก,รพช.
ลําปาง,รพศ.
สุราษฎร์ธานี,รพศ.
ขอนแก่น
บุรีรัมย์,รพศ.
ลําพูน,รพท.
สุรินทร์,รพศ.
ขุนยวม,รพช.
เบตง,รพท.
ลี้,รพช.
สูงเม่น,รพช.
เขมราฐ,รพช.
ปง,รพช
เลย,รพท.
หนองคาย,รพท.
เขาค้อ,รพช.
ปทุมธานี,รพท.
เลิดสิน รพ.
ห้วยพลู,รพช.
เขาย้อย,รพช.
ประจวบคีรีขันธ์,รพท.
วชิระภูเก็ต,รพท.
หัวหิน,รพท.
โขงเจียม,รพช.
ปราสาท,รพช.
วังทอง,รพช. หางดง,รพช.
คลองลาน,รพช. ปลายพระยา,รพช.
วาริชภูมิ,รพช.
หาดใหญ่,รพศ.
คลองใหญ่,รพช.
ปากเกร็ด,รพช.
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล แหลมงอบ,รพช.
ค่ายสุรนารี,รพ. ปากชม,รพช.
เวียงแก่น,รพช.
แหลมฉบัง,รพช.
ค่ายสุรสีห์,รพ. ปากช่องนานา,รพช.
เวียงเชียงรุ้ง,รพช.
แหลมสิงห์,รพช.
คุระบุรี,รพช. ปากท่อ,รพช.
เวียงป่าเป้า,รพช.
องค์รักษ์,รพช.
งาว,รพช.
ปางมะผ้า,รพช.
เวียงสา,รพช.
อมก๋อย,รพช.
จังหาร,รพช. ปางศิลาทอง,รพช. เวียงแหง,รพช.
อรัญประเทศ,รพช.
เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน,รพช.
ป่าซาง,รพช.
ศรีเชียงใหม่,รพช.
อำนาจเจริญ,รพท.
เจ้าพระยายมราช,รพศ.
ปาย,รพช.
ศรีธัญญา,รพ
อุดรธานี,รพศ.
ชลบุรี,รพศ.
แปลงยาว,รพช. ศรีนครินทร์
อุตรดิตถ์,รพศ.
ชลประทาน,รพท.
โป่งนํ้าร้อน,รพช.
ศรีประจันต์,รพช.
อุทัยธานี,รพท.
ชัยภูมิ,รพท. ฝาง,รพช.
ศรีสังวรสุโขทัย ,รพท.
อุทุมพรพิสัย,รพช.
ชานุมาน,รพช.
พญาเม็งราย,รพช.
ศรีสังวาลย์ ,รพท.
อุ้มผาง,รพช.
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,รพท.
พบพระ,รพช.
ศิริราช.โรงพยาบาล
อู่ทอง,รพช.
เชียงกลาง,รพช.
พระจอมเกล้า,รพท.
ศีขรภูมิ,รพช.
แม่อาย,รพช.
เชียงคาน,รพช.
พระนั่งเกล้า,รพท.
ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์,รพช.

เชียงคํา,รพท.
พระปกเกล้า,รพศ.
ศูนย์มะเร็ง ชลุบรี

เชียงดาว,รพช.
พระพุทธบาท,รพท.
ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.
พระศรีมหาโพธิ์,รพ
ศูนย์มะเร็ง ลําปาง

เชียงแสน,รพช.
พรานกระต่าย,รพช. ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี

ไชยปราการ,รพช.
พร้าว,รพช.
ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

ดอกคําใต้,รพช.
พหลพลพยุหเสนา,รพท.
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น

ดอนตูม,รพช. พะเยา,รพท.
สกลนคร,รพท.

ดอยสะเก็ด,รพช.
พังงา,รพท.
สงขลานครินทร์

ดอยหลวง,รพช.
พังโคน,รพช. สตึก,รพช.

ด่านมะขามเตี้ย,รพช.
พัทลุง,รพท.
สถานพระบารมี,รพช.

ดําเนินสะดวก,รพท.
พาน,รพช.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตระการพืชผล,รพช.
พิจิตร,รพท.
สถาบันบําราศนราดูร

ตรัง,รพศ.
พิบูลมังสาหาร,รพช.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ตราด,รพท.
พุทธชินราช,รพศ.
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ทองผาภูมิ,รพช.
พุทธโสธร,รพท.
สถาบันโรคทรวงอก

ทับสะแก,รพช.
เพชรบูรณ์,รพท.
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ท่ากระดาน,รพช.
แพร่,รพท.
สบเมย,รพช.

ท่าแซะ,รพช.
โพธิ์ไทร,รพช.
สมเด็จ,รพช.

ท่าลี่,รพช.
โพนพิสัย,รพช.
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพท.

ท่าวังผา,รพช.
มหาชนะชัย,รพช. สมเด็จพระญาณสังวร,รพช.

ท่าสองยาง,รพช.
มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระปิยะมหาราช,รพช.

ท่าอุเทน,รพช.
มหาราชนครราชสีมา,รพศ.
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท.

ทุ่งช้าง,รพช.
มหาราชนครศรีธรรมราช,รพศ.
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ,รพช.

ทุ่งโพธิ์ทะเล,รพช. มหาสารคาม,รพท. สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพช.

ทุ่งหว้า,รพช.
มะการักษ์,รพท.
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ,รพช.

ไทรน้อย,รพช.
มาบตาพุด,รพช.
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,รพช.

ไทรโยค,รพช.
มาบอำมฤต,รพช.
สมเด็จพระยุพราชนครไทย,รพช.

ธัญบุรี,รพช.
มุกดาหาร,รพท.
สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง,รพช.

นครนายก,รพท. เมตตาประชารักษ์
สมเด็จพระยุพราชปัว,รพช.

นครปฐม,รพศ.
เมืองปาน ,รพช.
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.

นครพนม,รพท.
แม่จัน,รพช.
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙,รพช.

นครพิงค์,รพท.
แม่แตง,รพช.
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17,รพท.

นพรัตนราชธานี รพ.
แม่ทะ,รพช.
สมุทรปราการ,รพท.

นางรอง,รพช.
แม่ทา,รพช.
สมุทรสาคร,รพท.

นาด้วง,รพช.
แม่ฟ้าหลวง,รพช.
สรรพสิทธิประสงค์,รพศ.

นาตาล,รพช.
แม่ระมาด,รพช.
สวนปรุง,รพ

น่าน,รพท.
แม่ลาน้อย,รพช.
สวนผึ้ง,รพช.

น้ำปาด,รพช. แม่วาง,รพช.
สวนสราญรมย์,รพ.

น้ำยืน,รพช. แม่สรวย,รพช.
สวรรค์ประชารักษ์,รพศ.

บ่อพลอย,รพช.
แม่สอด,รพท.
สอง,รพช.

บ่อไร่,รพช.
แม่สะเรียง,รพช.
สองแคว,รพช.

บางกรวย,รพช. แม่สาย,รพช. สอยดาว,รพช.
บางกล่ำ,รพช. แม่ออน,รพช. สะเดา,รพช.
บางน้ำเปรี้ยว,รพช. ยโสธร,รพท.
สะบ้าย้อย,รพช.
บางพลี,รพช. ยะรัง,รพช. สังขละบุรี,รพช.

 


แม่อาย,รพช.
 


  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน  

escort Balikesir escort Manisa escort Aydin escort Mugla escort Maras escort Tekirdag escort Isparta escort Afyon escort canakkale escort Trabzon escort Erzurum escort Mardin escort Van escort Yalova escort sanliurfa Adana escort Adapazari escort Afsin escort Adana mutlu son

Balikesir escort Manisa escort Aydin escort Mugla escort Maras escort Yozgat escort Tekirdag escort Isparta escort Afyon escort Giresun escort canakkale escort Trabzon escort corum escort Erzurum escort Gaziemir escort cankaya escort Ladik escort Kepez escort Mustafakemalpasa escort Sogutlu escort Reyhanli escort Korfez escort Yumurtalik escort pendik escort tempobet giris dedektiflik burosu pendik escort
tempobet giris
dedektiflik bürosu
instagram hackleme sitesi
instagram Hack
Instagram Hesap kapatma formu