Search
20 มิถุนายน 2562 ..::   ? แจ้งผลการจ่ายชดเชยปี2562 ::..   เข้าสู่ระบบ


กองทุนประกันสุขภาพบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 แจ้งผลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 Minimize
1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนเมษายน 2562 แจ้งเมื่อ - 18 มิถุนายน 2562
1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมีนาคม 2562 แจ้งเมื่อ - 6 มิถุนายน 2562
1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แจ้งเมื่อ - 22 พฤษภาคม 2562
2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562 - PDF : ดาวน์โหลด  Excel : ดาวน์โหลด(โอน 6 มิ.ย. 62)
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 6 มิ.ย. 62) 
 

แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ข้อมูลที่วางเคลม ม.ค.62 และ ต.ค.-ธค61 ที่ยังไม่ได้รับชดเชย - 30 เมษายน 2562
2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนม.ค.62 และ ต.ค.-ธค61 ปีงบประมาณ 2562 
 เดือนมกราคม 2562 
- PDF ดาวน์โหลด
- Excel ดาวน์โหลด 
  ต.ค.-ธค61 
- PDF ดาวน์โหลด
- Excel ดาวน์โหลด 

3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนม.ค.62 และ ต.ค.-ธค61 ปีงบประมาณ 2562  กรณีเช็ค
เดือนมกราคม 2562 (กรณีเช็ค)
- PDFดาวน์โหลด
ต.ค.-ธค61 (กรณีเช็ค)
- PDFดาวน์โหลด
 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนธันวาคม 2561 - 14 มีนาคม 2562
2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 - PDF : ดาวน์โหลด  Excel : ดาวน์โหลด(โอน 2 พ.ค. 62)
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 2 พ.ค. 62) 

แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบ - 8 กุมภาพันธ์ 2562
 การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 (29 ม.ค.62)
หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ดาวน์โหลด
หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ที่มีผู้มีสิทธิ - ดาวน์โหลด
- ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
- ข้อมูลจัดสรร ปี 62 สำหรับ หน่วยบริการที่มีผู้มีสิทธิ
- ข้อมูลจัดสรร ปี 62 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่มีผู้มีสิทธิ

* กรณีโอนเงินเป็นเช็ค - ดาวน์โหลด

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนพฤศจิกายน 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2562

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 - ดาวน์โหลด (โอน 4 มี.ค. 62)
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 29 ม.ค.62)

 
 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนตุลาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 - ดาวน์โหลด (โอน 29 ม.ค.62)
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 29 ม.ค.62)

 


  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน