Search
16 สิงหาคม 2563 ..::   ? แจ้งผลการจ่ายชดเชยปี2563 ::..   เข้าสู่ระบบ


กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 แจ้งผลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 Minimize
แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน กรกฎาคม 63 แจ้งเมื่อ - 14 สิงหาคม 2563
ข้อมูลที่วางเคลมเดือนกรกฎาคม 2563 และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 2563)
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด
 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน มิถุนายน 63 แจ้งเมื่อ - 15 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมิถุนายน 2563 และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 2563)
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 - PDF: ดาวน์โหลด    Excel: ดาวน์โหลด  (โอน 10 สิงหาคม 2563)
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค: ดาวน์โหลด  (เช็ค 10 สิงหาคม 2563)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน พฤษภาคม 63 แจ้งเมื่อ - 15 มิถุนายน 2563
ข้อมูลที่วางเคลมเดือนพฤษภาคม และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 30 เมษายน 2563)
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 - PDF: ดาวน์โหลด    Excel: ดาวน์โหลด  (โอน 9 กรกฏาคม 2563)
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด  (เช็ค 9 กรกฏาคม 2563)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน เมษายน 63 แจ้งเมื่อ - 19 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลที่วางเคลมเดือนเมษายน และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 31 มีนาคม 2563)
- หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
- บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2563 - PDF: ดาวน์โหลด    Excel: ดาวน์โหลด (โอน 9 มิถุนายน 2563) 
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด  (เช็ค 9 มิถุนายน 2563)

 

📃 แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3 - 4) - 12 พฤษภาคม 2563
หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ดาวน์โหลด
- รายละเอียด สสจ. - PDF : ดาวน์โหลด , Excel : ดาวน์โหลด (โอน 12 พ.ค. 63)
- รายละเอียด โรงพยาบาล - PDF ดาวน์โหลด , Excel : ดาวน์โหลด (โอน 12 พ.ค. 63) 

การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข - 27 เมษายน 2563
 การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3 - 4) 
หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด - ดาวน์โหลด
หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ที่มีผู้มีสิทธิ ดาวน์โหลด

ข้อมูลจำนวนประชากร ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่มีผู้มีสิทธิ
สำหรับหน่วยบริการที่มีผู้มีสิทธิ
- งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
สำหรับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์ที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
สำหรับหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน มีนาคม 63 แจ้งเมื่อ - 17 เมษายน 2563

ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมีนาคม และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 29 กุมภาพันธ์ 63) 
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563 - PDF: ดาวน์โหลด   Excel: ดาวน์โหลด(โอน 19 พฤษภาคม 2563) 
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 19 พฤษภาคม 2563)

(เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมีนาคม 2563 แห่งละ 8 บาท เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563
  บัดนี้ ทางธนาคารกรุงไทยได้ทำการโอนเงินจำนวน 8 บาท คืนให้กับหน่วยบริการที่ได้รับการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ - 11 มีนาคม 2563

ข้อมูลที่วางเคลมเดือนกุมภาพันธ์ และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63) 
- หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
- บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 - PDF: ดาวน์โหลด   Excel: ดาวน์โหลด(โอน 1 เมษายน 2563) 
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 1 เมษายน  2563)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ - 17 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลที่วางเคลมเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62) 
- หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
- บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2563 - PDF: ดาวน์โหลด   Excel: ดาวน์โหลด (โอน 12 มีนาคม 2563) 
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 12 มีนาคม 2563)
 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ - 17 มกราคม 2563
ข้อมูลที่วางเคลมเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62) 
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
- บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 - PDF: ดาวน์โหลด   Excel: ดาวน์โหลด (โอน 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 11 กุมภาพันธ์ 2563)


 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ - 3 มกราคม 2563

ข้อมูลที่วางเคลมเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 และส่วนที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย (1 - 31 ต.ค. 62) 
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
OPD ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 - PDF : ดาวน์โหลด Excel : ดาวน์โหลด  (โอน 22 มกราคม 2563) 
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 22 มกราคม 2563)

 

1. แจ้งผลการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลที่วางเคลมเดือนตุลาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562

- หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบจ่ายชดเชย
- บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- IPD - ดาวน์โหลด
- OPD - ดาวน์โหลด

2. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 - PDF : ดาวน์โหลด Excel : ดาวน์โหลด  (โอน 7 มกราคม 2563) 
3. แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 - กรณีเช็ค ดาวน์โหลด (เช็ค 7 มกราคม 2563)

 

📃 แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-2) - 9 ธันวาคม 2562

หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ดาวน์โหลด
- รายละเอียด สสจ. - PDF : ดาวน์โหลด , Excel : ดาวน์โหลด (โอน 9 ธ.ค. 62)
- รายละเอียด โรงพยาบาล - PDF : ดาวน์โหลด , Excel : ดาวน์โหลด (โอน 9 ธ.ค. 62)
* กรณีเช็ค - ดาวน์โหลด (โอน 9 ธ.ค. 62)

 

การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข - 25 พฤศจิกายน 2562
 การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1 - 2) - (25 พ.ย. 62)
หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดาวน์โหลด
หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ที่มีผู้มีสิทธิ ดาวน์โหลด

- ข้อมูลจำนวนประชากร ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่มีผู้มีสิทธิ
สำหรับหน่วยบริการที่มีผู้มีสิทธิ
งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
สำหรับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์ที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
สำหรับหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

 


  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน